top of page
PEOTOT_1900_200.png

לפי גישה מונטסורית מתאפשרת לילד עצמאות בפעולות היומיומיות שהוא רוצה לבצע כאדם פעיל בהתאם להתפתחותו האישית. בעזרת סביבה מותאמת לילד ואביזרים מותאמים, הילד מתנסה במגוון פעולות מוטוריות שמאפשרת עצמאות, תחושת מסוגלות ולקיחת חלק משמעותי מהעשיה והטיפול בסביבה.

 "הידיים הן כלי המעשה של האינטליגנציה האנושית" (מריה מונטסורי)

    bottom of page