1_1900_184.png

השימוש בכרטיסיות מתאים לילדים שעדיין לא קוראים, לילדים בראשית קריאה וגם לילדים שעדיין לא מדברים.בעזרת הכרטיסיות נוכל להרחיב את אוצר המילים ולעבוד על התאמה חזותית, רצף קריאה, כתיבה וסיווג לקטגוריות.