top of page

לימוד כישורי חיים לפי גישה מונטסורית מאפשר לילד עצמאות בפעולות היומיומיות שהוא רוצה לבצע כאדם פעיל בהתאם להתפתחותו האישית. בעזרת סביבה מותאמת לילד ואביזרים מותאמים, הילד מתנסה במגוון פעולות מוטוריות שמאפשרת עצמאות, תחושת מסוגלות ולקיחת חלק משמעותי מהעשיה והטיפול בסביבה.

 "הידיים הן כלי המעשה של האינטליגנציה האנושית" (מריה מונטסורי)

    bottom of page