top of page

תנאי שימוש

אנו שמחים שבחרת להשתמש במוצר מבית מיטודו מונטסורי בע"מ ("אנחנו")

אנא הרגש חופשי לפנות אלינו בכל שאלה לגבי השימוש בפלטפורמה או תנאי שימוש אלו.
 

הסכם זה יחול לגבי רכישות בפלטפורמה, הכוללת מכירת עזרי לימוד מונטסוריים, מתן שירותי שילוח ועמילות מכס אגב רכישת עזרים, מידע הניתן בתשלום (בלבד) באמצעות אתר אינטרנט, כגון: הדרכות מקצועיות, השתלמויות וסדנאות בחינוך מונטסורי (להלן: "המוצרים").
 

הסכם זה לא יחול לגבי מידע הניתן באתר האינטרנט לקהל הרחב ואינו תקף לגבי רכישות מוצרים המבוצעות במישרין ו/או בעקיפין על ידי רשויות מקומיות ו/או גופים דואלים שלגביהם יחול הסכם פרטני.  


1.כללי

תנאי שימוש ורכישה אלו נוסחו על ידינו כדי לסייע לך להבין מה התנאים שיחולו על השימוש שלך בפלטפורמה ועל כל הזמנה או רכישה שתבצע באמצעות הפלטפורמה. השימוש בפלטפורמה מבטא הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות שלנו (וביחד, "תנאי השימוש"). בעצם השימוש, אתה מצהיר ומאשר כי קראת את תנאי השימוש וכי אתה מודע ומסכים להם. תנאי שימוש אלו חלים על השימוש בפלטפורמה באמצעות כל מכשיר קצה.

אם אתה לא מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, או אין ברצונך למסור את המידע (כולו או חלקו) כמפורט בתנאי השימוש, אתה מתבקש שלא לעשות שימוש בפלטפורמה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לאפשר כניסה לפלטפורמה למי שלא ימלא אחר תנאי השימוש ו/או שיפר את תנאי השימוש ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי בפלטפורמה.

לצורך תנאי השימוש "המשתמש" או ״אתה״ הוא יחיד אשר בחר להיכנס לפלטפורמה והיחיד אשר רשאי לעשות בפלטפורמה שימוש אישי בה, לרבות על ידי רכישת מוצרים.

הפלטפורמה מיועדת לשימוש גופים פרטיים ו/או יחידים בעלי הכשרות המשפטית להתחייב לתנאי שימוש אלה וליצור חוזה מחייב בהתאם לדין החל. הפלטפורמה מיועדת לשימוש לתושבי מדינת ישראל בלבד. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מיועד גם ללשון נקבה. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

הפלטפורמה זמינה באמצעים שונים. אנא שים לב כי ייתכנו שינויים בשימוש בין האמצעים השונים, למשל, באמצעות אתר מותאם מכשיר לאפליקציה.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש או לבצע גריעה או תוספת בפלטפורמה או במוצרים או בשירותים שאנו נותנים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית וללא צורך בהודעה מוקדמת (להלן: "שינוי"). כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, לפי שיקולנו הבלעדי יפורסם באתר שלנו. מועד החלת השינוי יהיה המועד בו נתקבלה ההחלטה על השינוי ופרסום השינוי באתר מהווה ראיה חותכת לשינוי תנאי השימוש המעודכנים באתר ולמועד בו נתקבלה ההחלטה בדבר השינוי.


2. השימוש בפלטפורמה

השימוש ורכישת מוצרים באמצעות הפלטפורמה נועדו לשימוש ע"י גופים פרטים ואו יחידים.

משתמש לא יעשה שימוש בפלטפורמה לרעה, לעניין זה, כל שימוש אשר אינו משרת את המטרה לשמה הוקמה הפלטפורמה ייחשב כשימוש לרעה, מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתמש לא יעתיק וישתמש, או יאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך שהיא בתכנים מתוך הפלטפורמה, לכל מטרה שלא לצורך השימוש האישי של אותו גוף פרטי או יחיד רוכש המוצרים (להלן: "קניין רוחני"). אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצידנו, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה), וכן לא יציג תכנים מהפלטפורמה בעקיפין ו/או במישרין ו/או בכל דרך שהיא, ובכלל זה לא ישבש ו/או ישנה את התכנים בכל דרך שהיא אף שלא לצרכי פרסום או שיווק או שימוש מסחרי.

המשתמש מתחייב כי ימנע מכל פרסום ו/או גילוי של קניין רוחני שרכש אגב השימוש בפלטפורמה לרבות כל ידע, רעיון, המצאה, גילוי, פיתוח, מוצר, תהליך וכן כל הבעלות במסמכים, תוכניות, תכנים, הרצאות, אשר שייכים במלואם למיטודו מונטסורי בע"מ (להלן: "נותן השירות").

במקרה בו משתמש מפר התחייבות זו יהא חייב לפצות את נותן השירות בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לנותן השירות כתוצאה מהפרת התחייבויות כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות לנותן השירות והאפשרות לנקוט כל הליך ו/או כל פעולה עקב הפרת התחייבויות דלעיל.

 

בכלל זה, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה באחד מן האופנים הבאים:

  • שלא כדין או בניגוד לכל חוק או תקנה או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו או שעשוי לעלות לכדי פגיעה בפרטיות, לשון הרע, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, הפרת זכות יוצרים, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר;

  • שלא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה הפלטפורמה;

  • שנועד לפגוע או לשבש את פעולת הפלטפורמה;

  • כדי לעקוף אמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת להגן על פרטיות המשתמשים;

  • כדי ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפלטפורמה;

  • שנועד להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לפלטפורמה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות הפלטפורמה; או

  • כדי להפר אי אלו מתנאי השימוש.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל, שלא לאפשר או לבטל שימוש בפלטפורמה או רכישת באמצעות הפלטפורמה אשר נחזים להיות שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה וכל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים האמורים לעיל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים.


3.הרשמה ונתוני משתמש

כדי להשתמש בפלטפורמה ולבצע הזמנה עליך להירשם. תהליך ההרשמה כולל ההזדהות בשם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר. אתה מתחייב כי המידע שתמסור יהיה מדויק, מלא ומעודכן. לאחר הרשמה ראשונה, תוכל לשוב ולהשתמש בפלטפורמה באמצעות שם משתמש וסיסמה ללא צורך ברישום מחדש (להלן: "משתמש")

אינך מחויב על פי דין למסור את המידע, אך אם תבחר שלא למסור אותו לא נוכל לספק לך את השירותים באמצעות הפלטפורמה. כל שימוש במידע ואבטחתו ייעשה בהתאם למפורט בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.

על מנת להגן על פרטיך האישים, אנו ממליצים לך לא לגלות או להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה שלך. במקרה של אובדן או גניבה של שם המשתמש או הסיסמה שלך, אנא פעל לשינויים. אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת, אנא צור קשר ונשמח לסייע.


 
4.הזמנה, מוצרים ורכישתם

בתנאי שימוש אלו, "המוצרים" פירושם עזרי לימוד מונטסוריים וכן שירותי הדרכה בתחום חינוך מונטסורי, הנמכרים על ידנו באמצעות הפלטפורמה.

הפלטפורמה אינה מהווה הצעה למשתמש למכירת מוצרים אלא משמשת כקטלוג. קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת מוצר תהווה הצעה של המשתמש לרכישתו וקיבול ההצעה ע"י מיטודו מונטסורי בע"מ יתבצע עם גביית מלואו התשלום בעבור המוצר ו/או המוצרים ורק לאחר ביצוע התשלום במלואו ובמועדו יחשב המוצר הנרכש כמוצר השייך לרוכש (להלן: "הלקוח"). 

עם קבלת ההזמנה נציגנו יצרו קשר עם המשתמש ולאחר סיום פרטני של ההזמנה, בכפוף למלאי הקיים וציון מועד האספקה בפועל של המוצר, וחישוב סך כל עלות ההזמנה (לרבות בגין הוצאות שילוח בארץ)  יגבה התשלום. בכפוף למלאי הקיים ולהוראות תנאי שימוש אלו. מכל מקום לא יגבה מהלקוח תשלום (ולחילופין תקבל זיכוי מלא) עבור מוצר שהתברר שאין ביכולתנו לספק.  

אופן הצגת המוצרים בפלטפורמה ייקבע על ידנו מעת לעת והכל בהתאם לחוק.  מגוון המוצרים בפלטפורמה תלוי בזמינותם וביכולות היצרן. אנחנו רשאים להחליף או לשנות את המוצרים המופיעים בפלטפורמה מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

עבור כל מוצר הפלטפורמה תכלול דף מוצר אשר יכיל את הנתונים הנדרשים על פי דין בקשר עם המוצר, לרבות שם המוצר ומספרו הסידורי. תמונות המוצרים ושמות המוצרים נועדו לנוחיותך ולהמחשה בלבד והם אינם מחייבים אותנו. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בשמות ותמונות המוצרים. במידה וחלה טעות בתיאור המוצר או בכל נתון אחר בדף המוצר נהיה רשאים לבטל את ההזמנה בטרם אספקת המוצר.

המשתמש יכול לבחור מוצרים בפלטפורמה ולהוסיף אותם לסל הקניות שלו מתוך מגוון המוצרים המוצגים בפלטפורמה.
לאחר מילוי הסל, ושליחת ההזמנה דרך האתר, נציגנו יצרו איתך קשר על מנת להשלים את תהליך הרכישה ולבצע תשלום. התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית.

רק לאחר אישור הפקדה מהבנק לסכום כלשהו, יחשב הדבר כמועד התשלום בעבור המוצר.

בסיום תהליך ההזמנה דרך האתר תקבל הודעת דואר אלקטרוני אישית הכוללת את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. אולם, סופיות ההזמנה תבוצע, רק לאחר שיחה עם נציגנו בה יקבע הסכום הכולל לתשלום, לאחר חישוב עלות משלוח (במידת הצורך) וכן בהתאם למלאי הקיים.

פעולת הרכישה תסתיים רק לאחר ביצוע העברה בנקאית ושליחת אסמכתא באמצעות פניה דרך האתר.

מובהר ומודגש כי כל עוד לא נבדקה ההזמנה ע"י נציג שירות, ולא נשלחה אסמכתא על ביצוע העברה בנקאית, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה.


5.מחירים, מבצעים ודמי משלוח

מחירי המוצרים יפורסמו בדף המוצר. אנו נהיה רשאים לעדכן את המחירים מעת לעת.
 מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). המחירים אינם כוללים הרכבה לציוד שנרכש.
מחירי המוצרים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח בישראל (ככל ויש בכך צורך), אלא אם נקבע כך במפורש בהצעה/הזמנה. עלות משלוח תינתן לאחר חישוב העלות בהתאם לגודל החבילה ומיקום בארץ. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש מאזור כפר סבא.

אנו נהיה רשאים, מפעם לפעם, להעניק הטבות או להציע מבצעים על מוצרים מסוימים. כל המבצעים וההטבות יהיו תקפים לגבי הזמנות שבוצעו בזמן המבצע או ההטבה, לפי העניין ויהיו כפופים לתנאי רכישה ספציפיים אשר יפורסמו בקשר עם המבצע או ההטבה, לפי העניין. במקרה בו הזמנת מוצר במבצע אשר אזל במלאי, המבצע לא יישמר.


6. אמצעי התשלום

ככל שתרצה, נשמח להעביר לך הצעת מחיר באמצעות דואר אלקטרוני, דרך מערכת "חשבונית ירוקה". לפרטים נוספים, אנא פנה לנציג השירות, אשר יצור עמך קשר לאחר שליחת ההזמנה באתר.
התשלום בגין קנייה בפלטפורמה יתבצע באמצעות העברה בנקאית. פרטי חשבון להעברה ימסרו ע"י נציג שירות.
חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת תשלח באמצעות דואר אלקטרוני דרך מערכת "חשבונית ירוקה", לאחר אספקת ההזמנה ואתה מאשר כי אתה מסכים למשלוח החשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני. תוכל לפנות אלינו בכל עת כדי לבטל את הסכמתך לקבלת החשבונית באמצעות דואר אלקטרוני. 


7.אספקה ושליחות

מועד האספקה בימים כתיקונם תלוי במוצר:
* במידה והמוצרים נמצאים במלאי החברה בישראל, נשתדל לספקם עד 7 ימי עסקים.
* במידה והמוצרים אינם נמצאים במלאי החברה בישראל, נשתדל לספקם עד 45 ימי עסקים, זמינות תימסר ע"י נציג שירות.

בתקופת חריגות לוח הזמנים עשוי להשתנות.

ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש מאזור כפר סבא.
אנו מספקים שירות משלוחים עד הבית בתשלום בהתאם לאזורי המשלוח, לפרטים נוספים ועלויות אנא פנה לנציג השירות שיחזור אליך לאחר הזמנה באתר או פנה אלינו.

השליח ייצור קשר טרם ההגעה לכתובת שסיפקת על מנת לוודא כי אתה נמצא וזמין לקבלת המשלוח אנו לא נהיה אחראיים (על כל המשתמע מכך) לעיכובים שאינם בשליטתנו או שמקורם בך, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור איתך קשר. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויותינו. 


8. שינויים בהזמנות, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

במידה ויתברר לנו כי אין באפשרותנו, מכל סיבה שהיא, לספק את המוצרים במועד האספקה המתוכנן, לרבות בשל כך שהמוצר אזל מהמלאי, אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להודיעך אודות אי אספקת המוצר/ים ולבטל את העסקה ו/או המוצר הספציפי מתוך ההזמנה. אנו לא נהיה אחראיים ולא נישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי בגין ביטול כאמור.

החזרת מוצרים תתבצע על פי חוק עד 14 יום מיום קבלת המוצרים בכפוף לתשלום דמי ביטול לפי דין, זאת במידה שלא נעשה שימוש במוצר והוא שלם, תקין ונשמר באריזתו המקורית. כמו כן יש להציג חשבונית קנייה. עלות המשלוח של החזרת המוצר אלינו תהיה על חשבונך.

במקרה בו סופק לך בטעות מוצר פגום או קיימת אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, אנא פנה אלינו באופן מיידי כדי שנדאג לאסוף את המוצר התקול ולספק לך מוצר חלופי, במידת האפשר.

9. פרטיות ופרסום מותר

כל הפרטים שתמסור בעת רישומך לפלטפורמה ושימושך בפלטפורמה נמסרים בהתאם לרצונך האישי ובהסכמתך והם יישמרו במאגר המידע שלנו. יובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אך ללא מסירתו לא נוכל להעניק לך שירותים באמצעות הפלטפורמה.

איסוף ושמירת המידע ייעשה בהתאם ובכפוף לקבוע במדיניות הפרטיות.

בעת מסירת המידע תוכל לבחור להסכים לקבל מידע פרסומי מאיתנו, לרבות עדכונים אודות מוצרים. אנו סבורים כי תמצא ערך בקבלת מידע פרסומי זה, אולם תוכל לבחור לחזור בך מהסכמתך בכל עת באמצעות הודעה לנו על סירובך לקבל מידע פרסומי.


10. הגבלת אחריות

הרישום והשימוש בפלטפורמה נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי שהפלטפורמה תעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אולם, השימוש ניתן לך כמו שהוא (AS IS) ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, לרבות העדר התחייבות או אחריות כי הפלטפורמה תפעל ללא כל פגם או כי השימוש בה לא יגרום לך כל נזק ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה בדבר השימוש בפלטפורמה, מאפייני הפלטפורמה, השירותים, המוצרים או התאמת הפלטפורמה לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. בהתאם, לא נישא באחרית לנזק, פגם או תקלה, מכל סוג שהם, העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בפלטפורמה, או בשל אי יכולת שימוש בפלטפורמה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים או תקלות במערכת ההפעלה או בתכנה או כל בעיית חומרה או וירוסים או תוכנות עוינות או באיכות או במהירות השימוש בפלטפורמה.

לתשומת ליבך כי השימוש בפלטפורמה חשוף לסיכונים הכרוכים במערכות ממוחשבות ובמערכות תקשורת. אנחנו עושים כל מאמץ כדי למזער את מספר התקלות ולאפשר לך להמשיך ליהנות מהפלטפורמה בכל עת. על אף האמור לעיל, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. במקרה של הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת, שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות, נהיה פטורים מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם לך כתוצאה מגורמים אלה.

בכפוף לכל דין, לא נהיה אחראיים בגין כל נזק או אבדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אובדן הכנסה, קנסות, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה: (א) משימוש בפלטפורמה (בהתאם או שלא בהתאם לתנאי השימוש), (ב) עקב אי-יכולת לעשות שימוש בפלטפורמה, או (ג) מכל הצגה או פרסום של מוצרים או תכנים המופיעים בפלטפורמה.

במקרים שבהם לא תתאפשר על-פי דין החרגה או הגבלת האחריות ביחס לנזקים מסוימים, האחריות שלנו תוגבל לאחריות המצומצמת ביותר על-פי החוק החל.

דע לך, שאם תפר את תנאי השימוש, את החוק או את הזכויות של צד שלישי, ויגרם לנו נזק או הוצאה בשל כך, אתה תחויב לשפות אותנו.
 
11.  קישורים לצדדים שלישיים

מידע ונתונים מסוימים המופיעים בפלטפורמה מתקבלים מצדדים שלישיים ונמסרו לנו על-ידם או מטעמם. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. לא נוכל להתחייב כי מידע ונתונים אשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים או חפים מטעויות, ולא נוכל להיות ערבים לנכונותם או למהימנותם של מידע ונתונים אלה.

בנוסף, הפלטפורמה יכולים להופיע קישורים לאתרים אחרים. לא נוכל לשאת באחריות לגבי תוכנם של אתרים אלו והימצאות הקישור בפלטפורמה אינה מהווה המלצה להיכנס לאתרים אלו. כניסה לאתרים אלו תהיה על פי שיקול דעתך העצמאי ואנו לא נהיה אחראיים לכל נזק, ישר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מכניסה לאתרים אלו או מהסתמכות על תוכן המופיע באתרים אלו.


12.קניין רוחני

הפלטפורמה, התוכן והשירותים, וכל תוצר הנובע משימוש בפלטפורמה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וסימני המסחר (ביחד, "הקניין הרוחני") הם בבעלותנו או נמסרו לנו ברישיון ומוגנים על-ידי דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על-פי תנאי השימוש תישמר בידינו או בידי נותני הרישיון שלנו, לפי העניין. אתה אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני שלנו, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש או על-פי הדין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני שלנו על-פי כל דין.

אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, ניתנת לביטול, לא בלעדית ולא ניתנת להעברה, כדי לעשות שימוש בפלטפורמה באופן אישי בלבד, בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. אין זכויות או רישיונות נוספים המוענקים לך במשתמע או בכל דרך אחרת, למעט הזכויות שמוקנות לך במפורש בתנאי השימוש.

הפרת תנאי השימוש, החוק או הזכויות של צד שלישי, וגרימת נזק או פגיעה בנו או בזכויותינו בשל כך עלולה לחייב אותך.


13.עדכון, שדרוג ותמיכה טכנית

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע עדכון ושדרוג, לרבות אוטומטיים או כאלה שיחולו באופן מידי, על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע בפלטפורמה, לשפר את פעילות הפלטפורמה או לכל צורך אחר שנראה לנכון. בנוסף, נהיה רשאים לעדכן ולשנות את הפלטפורמה ושירותיה, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. תנאי השימוש חלים על כל עדכון ושדרוג כאמור. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בגין שינויים או עדכונים.

במקרה של כל תקלה או שאלה בקשר לשימוש בפלטפורמה, אנא פנה אלינו. אנו נעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות, אולם אין באמור לעיל משום מצג או התחייבות לפרק הזמן שבו תקלה כאמור תיפתר או אם פתרון לתקלה כאמור יימצא. אנו לא מתחייבים לרמת שירות או לתיקון תקלות או לתמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.
 
14.ניתוק והפסקת שירותים

אנחנו נהיה רשאים בכל עת לשנות את מבנה ותוכן הפלטפורמה, היקפה וזמינותה וזאת בלא צורך בהודעה מוקדמת.

בנוסף, נהיה רשאים בכל עת לסיים או להשבית את הפלטפורמה, ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שלא תחויב עבור הזמנה שלא סופקה בגין סיום או השבתה כאמור.

במקרה שנחשוד שמשתמש פועל באופן מנוגד לתנאי השימוש או עשה שימוש בלתי ראוי בפלטפורמה, נהיה רשאים לחסום, למחוק או להגביל את חשבונו או את הגישה שלו לפלטפורמה. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלה כאמור, כדי להטיל עלינו אחריות או כדי לגרוע מחובת המשתמש לנהוג בהתאם לתנאי השימוש.

 

אתה רשאי בכל עת להפסיק להשתמש בפלטפורמה.
 
15. שונות ודין חל

אנו נהיה רשאים להמחות, להעביר או להסב את הזכויות שלנו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. אתה אינך רשאי לעשות כן ללא הסכמה מפורשת שלנו.

אנו עשויים להתקשר, על פי שיקול דעתנו ובכפוף לכל דין, עם צדדים שלישיים שונים לטובת כל עניין לרבות לצורך אספקת השירותים או חלקם.

איחור או הימנעות בעשיית מעשה שאנו רשאים לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לנו על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשבו כוויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור שלנו על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, כהימנעות, כהשתק או כהיווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

במקרה שהתחייבות או שהוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות או ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תעמודנה בתוקפן. במקרה שהתחייבות כאמור לעיל תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה התחייבות על-ידי הערכאה המוסמכת כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על-פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש.

השימוש בפלטפורמה וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש בפלטפורמה או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך תל אביב.


16.צור קשר
אנא הרגש חופשי לפנות אלינו בכל שאלה.


 עודכן לאחרונה: 11 ביוני 2020

bottom of page